گذرواژه باید شامل:

حداقل یک حرف کوچک

حداقل یک حرف بزرگ

حداقل یک عدد

حداقل هشت کاراکتر باشد